Diversitat i igualtat


Aquest 2021 s’ha aprovat el Pla d’Igualtat d’Oportunitats del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.

El Pla té com a objectiu principal integrar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'organització, a través d'establir accions correctores per corregir els desequilibris detectats i establir accions per prevenir futures desigualtats i garantir l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats en tots els processos de l'empresa.
 

Plantilla segons gènere i categoria laboral
 
    2020 2021
  Homes Dones Homes Dones
Assistencial Caps de servei / unitat 21 15 16 15
Supervisors 3 21 3 23
Comandaments 3 7 3 5
Resta de la plantilla 302 937 347 1.091
No assistencial Directius 6 4 5 5
Càrrecs intermitjos 5 17 8 16
Resta de la plantilla 62 229 70 263


 

Plantilla segons gènere i grup d'edat
 
  2020 2021
  Homes Dones Homes Dones
< 30 anys 51 192 38 165
30-50 anys 224 703 220 683
> 50 anys 183 538 194 573


Àmbit Garraf
 

Taxes de retenció després de baixes de maternitat o paternitat
 
  2020 2021
  Homes Dones Homes Dones
Nombre de persones que s’han acollit al permís de maternitat/paternitat durant l’any 12 27 15 23
Nombre de persones que han tornat a ocupar el mateix lloc de treball després del permís de maternitat/paternitat 12 16 15 12
Nombre de persones que continuen al seu lloc de treball després de 12 mesos de la reincorporació 12 15 14 12
Taxa de reincorporació 100% 55,56% 93% 52%
Taxa de retenció 0% 44,44% 7% 48%
Plantilla amb alguna discapacitat
 
2021
1,26%


Àmbit Alt Penedès
 

Taxes de retenció després de baixes de maternitat o paternitat
 
  2020 2021
  Homes Dones Homes Dones
Nombre de persones que s'han acollit al permís de maternitat/paternitat durant l'any 4 10 6 9
Nombre de persones que han tornat a ocupar el mateix lloc de treball després del permís de maternitat/paternitat 4 4 6 4
Nombre de persones que continuen al seu lloc de treball després de 12 mesos de la reincorporació 4 4 5 2
Taxa de reincorporació 100% 40% 83% 22%
Taxa de retenció 0% 60% 17% 78%
Plantilla amb alguna discapacitat
 
2021
1,71%
Anar a l'inici