Seguretat del pacient


La seguretat clínica és un dels principals components de la qualitat assistencial i té per objectiu minimitzar i/o eliminar els efectes adversos produïts per l’assistència sanitària. 

Per fer front a aquest aspecte, al CSAPG fomentem la cultura de la seguretat del pacient en l’activitat diària dels nostres professionals, fomentem la participació dels pacients en la seva pròpia seguretat, vetllem per la notificació d’errors, proporcionem formació continuada als nostres professionals, identifiquem i avaluem els punts crítics per a la seguretat dels nostres pacients i desenvolupem protocols per tal de millorar-la. 

Durant el 2021, hem portat a terme accions relacionades amb la millora de la seguretat del pacient, a través dels projectes de l’Aliança per a la Seguretat del pacient del Departament de Salut. També hem consolidat les auditories de seguretat i el quadre de comandament d’indicadors de seguretat clínica


Indicadors de seguretat clínica (2021)
 
  Tipus
d’atenció
HCAP HRSC HSAA Valor de referència
Catalunya / Estàndard
Prevalença d’ús global d’antibiòtics    35,1% 31,3% - 37,8%
Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta   92,7% 91,3% - -
Úlceres per pressió nosocomials AH 2,20% 0,42% - ≤6%
AS - 3,04% 4,90% ≤6%
Taxa de caigudes AH 2,6‰ 3,0‰ - 2‰
AS - 3,5‰ 7,5‰ 3‰
Grau de cobertura de la identificació inequívoca dels pacients AH 95,3% 96,6% - -
AS - 87,6% 88,9% -
Flebitis AH 0% 0,2%   <5%
Prevalença infecció nosocomial AH 2,3% 3,9% - 2,4-3,8%
AS - 2,2% 6,86% 8,29%
Infecció de localització quirúrgica d’òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon AH 3,2% 3,2% - 3,2%
Prevalença bacterièmia catèter venós AH 0,0% 0,5% - 0,2%
Taxa de SARM AH 0,1% 0,2% - 0,61%-0,96%
Notificació esdeveniments adversos 76 -
Prevalença de pacients amb dolor AH 9,7% 13,4% - <20%
AS - 12,0% 14,0%
 • AH: Atenció Hospitalària
 • AS: Atenció Sociosanitària

Aquests indicadors s'analitzen mensualment en les reunions de Gestió de la Qualitat de les diferents àrees i serveis.


Fòrmules

 • Prevalença d'ús global d'antibiòtics: nº de pacients amb antibioticoteràpia / Total pacients ingressats durant el període x 100
 • Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta: nº IQ amb prescripció antibiòtica adequada x 100 / nº IQ tributàries de rebre profilaxi antibiòtica
 • Úlceres per pressió nosocomials: nº total de pacients amb una o més UPP nosocomials de Grau I, II, III o IV x 100 / nº total pacients avaluats amb més de dos dies d'ingrés
 • Taxa de caigudes: nº de caigudes registrades x 1000 / Total d'estades
 • Grau de cobertura de la identificació inequívoca dels pacients: nº total pacients correctament identificats x 100 / nº total pacients avaluats
 • Flebitis: nº vies ev amb flebitis / Total observacions realitzades x 100
 • Prevalença infecció nosocomial: nº pacients amb infecció nosocomial / Total pacients ingressats durant el període x 100
 • Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon:  nº pacients amb infecció de localització quirúrgica òrgan/espai en cirurgia de colon / Total pacients intervinguts de cirurgia de colon durant el període x 100
 • Prevalença bacterièmia catèter venós: nº pacients amb bacterièmia per catèter venós / Total pacients portadors de catèter venós ingressats durant el període x 100
 • Taxa de SARM:  nº pacients amb infecció per SARM / Total estades pacients ingressats durant el període x 1000
 • Notificació esdeveniments adversos: nº esdeveniments adversos notificats durant el període
 • Prevalença de pacients amb dolor: nº pacients que tenen dolor en el moment de l'avaluació / Total pacients ingressats durant el període x 100
Anar a l'inici