Gestió econòmica


Des de l'Àrea Econòmic Financera del CSAPG hem treballat aquest 2021 amb l'objectiu principal de donar resposta al reptes marcats per la pandèmia COVID-19, mantenint l'equilibri pressupostari i del compte d'explotació, tot preservant les condicions de la plantilla, el clima laboral i l'activitat i qualitat assistencial.

Considerem que és un repte important, donada la situació econòmica actual de racionalització i contenció del sector públic de la salut, el nostre principal client, que aporta un 97% dels ingressos de l'activitat sanitària i sociosanitària de l'entitat.

L'exercici 2021 ha tingut ben present, des del seu començament, l'impacte de la crisi sanitària en forma de les diferents onades amb les que es va manifestar al llarg de l'exercici.
 

Despeses vinculades a l'impacte de la Covid-19

Les despeses extraordinàries vinculades a aquest impacte (adquisició d'equipament mèdic específic, proves de laboratori i material de protecció (EPI's), mascaretes, bates i guants) han tingut un impacte econòmic molt significatiu durant tot l'any, en una situació de normalització del subministrament i de una certa correcció de preus, però amb un volum de consum encara molt significatiu i afectat per les successives onades de la pandèmia.
 

Recuperació de l'activitat assistencial i quirúrgica

En paral·lel a la resposta a la pandèmia, el CSAPG ha tractat de recuperar la seva activitat assistencial i quirúrgica en el context de la nova normalitat. Així, el ritme d'activitat en el blocs quirúrgics es va anar incrementant fins assolir nivells d'activitat similars als previs a la pandèmia, gràcies a l'esforç dels professionals des del punt de vista organitzatiu i assistencial.

Aquest esforç de recuperació d'activitat ha comportat un increment de la despesa en material sanitari i pròtesis a nivells prepandèmia.
 

Increment de la despesa d'energia, electricitat i gas

En aquest context d'increment generalitzat de la despesa, directament vinculada al ritme d'activitat assistencial, es va afegir des de mitjans de l'any 2021 el fort increment continuat de la despesa d'energia, electricitat i gas especialment, dels què el CSAPG és consumidor intensiu donada la seva activitat.

Cal il·luminar molt metres quadrats, fer funcionar aparells complexes i mantenir en condicions de temperatura adequades durant 24 hores i 365 dies unes instal·lacions amb un nivell de consum energètic què, tot i els esforços de millora d'eficiència portats a terme en aquests exercicis, acumulen uns problemes d'obsolescència estructural que no ajuden prou a la contenció. Així, el CSAPG ha patit un increment de la factura energètica del 31% respecte a l'exercici anterior, justificada per l'increment de tarifes.

Tampoc ha ajudat a l'equilibri econòmic el repunt patit en els preus d'altres aprovisionaments que s'ha observat en el darrer trimestre de l'exercici.
 

Tot i el context descrit, l'exercici econòmic s'ha pogut tancar de manera positiva, gràcies a l'esforç de finançament al sistema sanitari promogut des de la Generalitat de Catalunya i a la correcta gestió d'aquests recursos per part de l'organització.


 

  2020 2021
Valor econòmic creat 132.274 141.603
Activitat Sanitària 121.317 127.598
Pública 118.293 124.869
Privada 3.024 2.729
Activitat Sociosanitària i Residència 9.817 10.592
Pública 9.092 9.669
Privada 725 923
Altres ingressos 1.140 3.413
Ingressos financers 0 0
Valor econòmic distribuït 128.998 139.844
Aprovisionaments i serveis contractats 41.975 48.475
Despeses de personal 83.461 86.507
Despeses financeres 943 932
Inversions 2.618 3.930
Valor econòmic retingut 3.276 1.759
Subvencions i altres 2.917 2.170
Amortitzacions -3.141 -2.837
Resultat econòmic 3.052 1.092 

Durant el 2021 s’ha executat un volum de quasi 4 milions d'euros d'inversions, entre les més significatives:

  • Obres de reforma d'Urgències HRSC
  • Obres de sales blanques i de preparació del Servei de Farmàcia HRSC i HCAP
  • Obres de reforma del banc de sang i laboratoris
  • Posada en marxa del Projecte SAVAC - Mira, renovació i actualització del software de gestió assistencial del CSAPG
  • Equipament de Radiologia: sala radiologia simple, 3 arcs quirúrgics, equip de radiologia portàtil
  • Altre equipament assistencial: electromiògrafs, electrocardiògrafs, equip de proves de respiració complexes, monitor de cardiologia, videogastroscopi, videobroncoscopi, monitor de reanimació, monitor obstètric, monitorització fetal, entre d'altres.
     

Compliment d’objectius plantejats:

Respecte als objectius plantejats pel 2021, l'organització ha continuat treballant pel seu assoliment en la mesura del possible, amb el següent nivell de compliment:

Finalització del desenvolupament d'un nou mòdul de facturació Assolit
Obres de reforma d'Urgències HRSC Assolit
Redacció de Pla Director de remodelació dels edificis del CSAPG Assolit
Inici de desplegament del sistema de doble calaix en submagatzems de HCAP Continuarà al 2022
Llançament del concurs de Pròtesis Assolit
Reducció del volum de contractació menor Assolit


 

Objectius econòmics per l’any 2022:

Finalització del desplegament del sistema de doble calaix en submagatzems de l’HCAP
Obres de cimentació i estructura de l’ampliació del Bloc Quirúrgic a l’HRSC
Desenvolupament del Pla funcional i d’equipament del Bloc Quirúrgic a l’HRSC
Redacció del Projecte Executiu del nou edifici de Diàlisi i Docència a l’HCAP
Obtenció del compromís de finançament per part del CatSalut del Pla Director de remodelació dels edificis del CSAPG
Implantació de l’aplicació de gestió electrònica d’expedient


 

El Servei de Manteniment i Electromedicina del CSAPG adquireix una impressora 3D

Aquesta nova impressora 3D dóna versatilitat i s'utilitza per crear petites peces, suports o recanvis que són necessaris per reparar equips, que per la seva antiguitat no permet trobar-los als proveïdors o fabricants, o que el temps de lliurament és massa llarg. A més, el nou aparell també dóna la possibilitat d'obtenir recanvis estètics per a aparells d'electromedicina.

Nous electrocardiògrafs

S’han adquirit per tal d'assegurar la connectivitat i la uniformitat funcional en tot el CSAPG. 

Anar a l'inici