Model


Al CSAPG disposem d'una política de qualitat i seguretat que es basa en els següents eixos:

 • La millora contínua de l'atenció
 • La seguretat del pacient
 • La racionalització dels recursos per tenir un sistema sostenible
 • L'actuació responsable amb el medi ambient
 • La satisfacció de les necessitats dels clients
 • La satisfacció de les necessitats i expectatives dels professionalsAvaluació del compliment dels objectius marcats pel 2021
 


Percepció de confiança dels usuaris >95% respecte a les línies d’assistència
 

Durant les enquestes de satisfacció als nostres usuaris dutes a terme durant el 2021, hem assolit una percepció de confiança del 86,1%.

Aquest resultat, molt inferior al proposat, pot ser degut tant al canvi en la metodologia d’avaluar la percepció del servei rebut que tenen els nostres usuaris (durant aquests anys s’ha implantat la difusió de les enquestes mitjançant un enviament d’SMS als 7 dies d’haver tingut contacte amb els nostres serveis), com a la situació viscuda per la Covid-19.
 


Gestionar i desplegar el Pla de Seguretat de Pacients 2021
 
 • Identificació activa de pacients en el 90% dels pacients en els procediments de risc

Tot i que el grau d’identificació dels pacients es situa en el 92,2%, en quant a identificació activa aquest percentatge baixa al 65,6%.

Aquest indicador es recull mitjançant talls transversals observacionals en les unitats d’hospitalització, àrea quirúrgica i les àrees de procediments diagnòstics. 
 

 • Infecció nosocomial per sota de la mitjana de Catalunya

Durant el 2021, la taxa d'infecció nosocomial ha estat per sota de la mitjana de Catalunya. 
 

 • Taxa de caigudes amb lesió<0,6

Durant el 2021, la taxa de caigudes amb lesió ha estat de 0,7. Aquesta dada és una mica superior a la de 2019 (pre-pandèmia).

S’han analitzat les causes de les caigudes amb lesió, les quals es van produir majoritàriament en pacients amb símptomes associats, com és la desorientació (en el moment d’aixecar-se del llit/cadira estaven sols i no van utilitzar ajudes). Cal tenir en compte que els pacients han estat llargs períodes sense acompanyant degut a la Covid-19. 
 

 • Manteniment de la certificació ISO 9001:2015

Durant el 2021 s’ha mantingut la certificació ISO 9001:2015 a la Unitat de Diàlisi i als Serveis de Farmàcia de l’HRSC i l’HCAP. 
 

 • Identificació i definició dels indicadors de qualitat i seguretat del CSAPG

Amb la finalitat d'elaborar un quadre de comandament de seguretat per a cada recurs i servei. També, durant aquest any, s'han realitzat sessions formatives en relació a la notificació d'esdeveniments adversos per tal de fomentar la cultura de seguretat dels professionals.
 

 • Manual de Qualitat i Seguretat del CSAPG

Durant aquest 2021, s'ha revisat i desplegat aquest manual.
 

 • Anàlisi i millora de processos

S'ha treballat en l'anàlisi i millora de processos com la qualitat de la prescripció de fàrmacs, el procés de gestió dels fàrmacs als centres, l'accessibilitat telefònica, el procés de gestió de l'àrea d'endoscòpies de l'HCAP i la gestió a Consultes Externes de Pneumologia.

Anar a l'inici