Sociosanitari


Només comptem amb activitat sociosanitària a l’àmbit Garraf (Hospital Residència Sant Camil i Hospital Sant Antoni Abat)

  2019 2020 2021
HSAA HRSC HSAA HRSC HSAA HRSC
Llarga estada geriàtrica
Altes 46 107 58 107 46 96
Ingressos 48 102 56 105 50 80
Estades 4.181 15.204 6.731 24.004 3.888 13.245
Estada mitjana (dies) 90,9 142,1 116,1 224,3 84,5 138
Llarga estada de psicogeriatria
Altes 41 - 28 - 33 -
Ingressos 40 - 26 - 29 -
Estades 5.690 - 4.249 - 3.989 -
Estada mitjana (dies) 138,8 - 151,8 - 120,9 -
Mitjana estada (convalescència geriàtrica)
Altes 543 - 504 - 506 -
Ingressos 544 - 484 - 513 -
Estades 20.388 - 17.723 - 17.103 -
Estada mitjana (dies) 37,5 - 35,2 - 33,8 -
Mitjana estada (convalescència psicogeriatria)
Altes 72 - 98 - 127 -
Ingressos 74 - 96 - 122 -
Estades 5.057 - 6.013 - 6.052 -
Estada mitjana (dies) 70,2 - 61,4 - 47,7 -
Subaguts
Altes 139 224 52 315 97 235
Ingressos 139 220 52 317 104 233
Estades 517 3.161 470 2.706 704 2.249
Estada mitjana (dies) 3,7 14,1 9 8,6 7,3 9,6
Unitat de Cures Pal·liatives
Altes - 590 - 467 - 516
Ingressos - 585 - 470 - 512
Estades - 5.481 - 5.252 - 4.628
Estada mitjana (dies) - 9,3 - 11,2 - 9
UFISS pal·liatives
Altes - 852 - 727 - 721
Ingressos - 852 - 728 - 722
UFISS geriatria
Pacients atesos 1.015 - 1.049 - 1.036 -
Altes 1.014 - 1.033 - 1.039 -
PADES
Altes 201 - 212 - 248 -
Ingressos 219 - 201 - 246 -
Hospital de Dia Sociosanitari
Sessions geriàtriques 2.524 - 1.120 - 1.128 -
Sessions demències 3.950 - 1.140 - 2.905 -
Unitat d’avaluació geriàtrica integral (AIA)
Primeres visites de geriatria 271 - 373 - 494 -
Processos de demència 182 - 172 - 177 -
Processos de geriatria 25 - 24 - 19 -
Anar a l'inici