Salut i seguretat


El CSAPG disposa de Servei de Prevenció de Riscos Laborals propi i assumeix totes les disciplines preventives: Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia, Psicosociologia Aplicada, Medicina i Infermeria del treball. 

Durant el 2021 s’han elaborat 18 procediments i instruccions de treball transversals amb el propòsit d’integrar la PRL a l’àmbit de decisions del CSAPG. 

La PRL ha estat present en 17 comissions aquest any: Junta directiva, infermeria, Mútua Accidents de Treball, Concursos, Fàrmacs perillosos, Residus, Comissió d’Igualtat, etc. 


Indicadors de seguretat i salut en el treball 

  2020 2021
Garraf Alt Penedès Garraf Alt Penedès CSAPG
Nombre d’accidents sense baixa laboral Dones 18 8 37 23 60
Homes 47 21 14 11 25
Nombre d’accidents amb baixa laboral Dones 3 6 28 8 36
Homes 12 8 8 3 11
Nombre d’accidents amb baixa laboral in itinere Dones 0 0 12 4 16
Homes 8 3 5 1 6
Nombre de dies perduts per accident de treball 7.222 1.996 7.606 2.064 9.670
Evolució % absentisme accident de treball (sense COVID) 1,48% 0,99% 1,52% 1,03% 1,38%
Nombre de dies perduts per malaltia comuna 33.336 17.375 32.841 15.273 48.114
Evolució % absentisme per malaltia comuna 7,03% 8,66% 6,58% 7,64% 6,89%
Nombre de casos COVID-19 en professionals 141 102 184 76 260
Comitè de Seguretat i Salut en el Treball (CSiST)
  • El CSAPG té 3 CSiST constituïts com a òrgans de paritària de consulta i participació dels professionals en matèria de Seguretat i Salut Laboral.
  • Durant el 2021 s'han fet 12 reunions
Avaluació de riscos per lloc de treball i planificació preventiva
  • Durant el 2021 s'han fet 12 visites planificades de seguretat a diferents àrees i unitats del CSAPG, acompanyades dels Delegats de Prevenció i els comandaments. 
  • S'han fet 6 avaluacions específiques de riscos a raó de comunicats de risc. 
Pla d’Autoprotecció
  • Durant el 2021 s’han fet 2 simulacres parcials amb participació dels bombers, empreses de vigilància i seguretat i els nostres professionals.
  • S’ha realitzat formació dels Equips de Primera Intervenció i Segona Intervenció. 
  • S’han actualitzat els plans i fitxes CECO d’actuació davant de foc. 
Coordinació d’Activitats Empresarials
  • Durant el 2021 es van realitzar 10 visites/reunions de coordinació i intercanvi de documentació associada amb empreses externes i subcontractes. 
  • Les empreses externes han estat protegides pel CSAPG tant pel que fa a la vacunació Covid-19 com al maneig de contactes estrets. 
Anar a l'inici