Un pla d'acció d'igualtat d'oportunitats és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar una diagnosi de situació, orientades a assolir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe i/o gènere.

Art. 46 Ley Orgánica 3/2007: Tots els elements descrits en l'anterior definició, degudament impulsats per la direcció i integrats en el sistema de gestió de l'empresa, s'orienten a generar, impulsar, garantir i/o consolidar un sistema estable d'actuació que integri la perspectiva de gènere dins de l'organització empresarial, que fomenti la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes de l'empresa, i fomenti una paritat en tots els estaments jeràrquics.
 

Objectiu

El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes té com a objectiu principal integrar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'organització, a través d'establir accions correctores per corregir els desequilibris detectats i establir accions per prevenir futures desigualtats i garantir l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats en tots els processos de l'empresa.

Pla d'Igualtat d'Oportunitats

Documents relacionats