Proveïdors


Relació amb els proveïdors

Aquest any 2021 hem comptat amb 760 empreses proveïdores que ens han ofert productes i serveis per donar suport a la nostra activitat diària. Aquestes empreses es divideixen en dos grans grups: per una banda, les que proveeixen de productes i serveis vinculats amb la prestació del servei principal d'assistència sanitària i, per altra, les necessàries per donar suport i mantenir l'estructura de servei del CSAPG.

El volum més important de compres s'ha fet als proveïdors de:

  • Farmàcia: 30%
  • Material sanitari: 20%
  • Altres entitats del sector què proveeixen serveis intermedis i proves complementàries, principalment: 16,5%
  • Serveis i material no sanitari: 14%

Sempre que és possible es prioritza la contractació d'empreses del territori de l'Alt Penedès i el Garraf, tot i que moltes vegades això no és possible degut a l'elevat grau d'especialització de molts dels productes i serveis que adquirim, com pot ser material farmacèutic i el material quirúrgic d'alta precisió.
 

Distribució de les compres per territori (2021)
 
Nombre de proveïdors
Comarques de l'Alt Penedès i Garraf 95
Resta de Catalunya 422
Estat espanyol i estranger 251
Volum de facturació
Comarques de l'Alt Penedès i Garraf 16,05 %
Resta de Catalunya 42,85 %
Estat espanyol i estranger 41,10 %


Objectius 2021

✅ Generar comanda per totes les necessitats de compra, de manera que s'agilitzi el procés administratiu posterior

Un 99% de les factures que arriben al CSAPG venen amb comanda prèvia. L'1% no es poden generar ja que estem parlant de subministraments i serveis excepcionals facturables directament. 
✅ Unificar els proveïdors de pròtesi i cobertura quirúrgica

Es va realitzar el concurs de pròtesi per tot el CSAPG. L'adjudicació es preveu que sigui durant el 2022, on s'unificaran proveïdors i catàleg d'aquest grup de material. La cobertura quirúrgica és un concurs que es preveu publicar al 2022. 
✅ Implantació del sistema de doble calaix a l'HCAP (programa a 2 anys vista)

Es segueix amb la implantació d'aquest sistema, encara que s'allargarà un any més del previst degut a problemes de subministraments. 
✅ Optimització i racionalització del catàleg de productes de material sanitari (programa a 2 anys vista)

Està en marxa i es segueix treballant en aquesta línia. 
Anar a l'inici