Residus


A més del compliment de la normativa legal de referència, en els nostres centres tenim el compromís de prevenir i minimitzar la generació de residus, així com la seva correcta gestió, transport i tractament, prioritzant la valorització sempre que sigui possible.


La recollida de residus

En els nostres centres es realitza una recollida separada de diverses fraccions i cada una d'elles té el seu propi circuit.

Es separen els residus sanitaris assimilables als banals domèstics, els residus sanitaris de diferents tipologies, el paper i cartró diferenciant si és confidencial o no, els medicaments tan caducats com mermes de tractaments i envasos que han contingut medicaments, envasos amb restes de productes químics i envasos contaminants, les runes que es generen en obres, olis de cuina i industrials, lluminàries i aparells elèctrics i electrònics obsolets, tòners, disc dur, radiografies, vidre del servei de restauració, piles i bateries, entre d'altres.

Com a centres productors, anualment es presenta a l'Agència Catalana de Residus la declaració anual de residus sanitaris de l’HRSC, l’HSAA i l’HCAP.


Aquest 2021…
 

  • Reducció de la fracció del Grup III a HRSC i HCAP i augment de la fracció del Grup II

El canvi del marc normatiu pel que fa als residus generats per la Covid-19 (EPIs, material de cures, gases, sondes, bosses de sèrum buides que no han estat en contacte amb secrecions respiratòries de pacients COVID positius) que permet tractar-los com a Grup de Residus II (equivalent al banal domèstic-residus sanitaris no específics), de comptes de com a Grup de Residus III (residus sanitaris específics) que s'havia establert com a criteri de segregació inicialment, ha contribuït a reduir considerablement la fracció del Grup III a HRSC i HCAP respecte als valors de 2020, i augmentar la del Grup II, però continuen havent-hi uns valors fora de l'habitual en els dos grups, i lluny de la mitjana dels darrers anys prepandèmics.

  • Disminució de generació de residus del Grup IV

La generació dels residus de Grup IV (citotòxics i citostàtics) va associada a l'activitat assistencial, principalment de tractament oncològic, pel que amb un increment de l'activitat es produeix un augment de la quantitat de residus generats. Durant l'any 2021 s'han vist reduïts en els tres hospitals, amb una disminució propera al 7%.

  • Producció de residus d’aparells elèctrics i electrònics

La producció de residus d'aparells elèctrics i electrònics va associada a la renovació tecnològica d'equips electromèdics i informàtics principalment. L'any 2020 va ser a l’HCAP on va haver-hi gairebé 1 Tn d'aquest tipus de residus i a HRSC uns 300 kg, i aquest 2021 ha estat a la inversa, a HRSC prop de 1 Tn i a HCAP gairebé 500 kg.

  • Reducció de generació de residus de paper confidencial

Pel que fa a la generació de residus de paper confidencial s'ha reduït considerablement, més d'un 13%, i s'associa a un increment de la digitalització d'alguns processos o procediments i per una disminució de la impressió de documents. Pel que fa als residus de paper i cartró s'han tornat a valors previs a la pandèmia.


Generació de residus (tn)
 

  HRSC HCAP HSAA CRHB TOTAL
2019
No especials          
Grup I i II 433,28 106,44 53,64   593
Paper confidencial 8,06   2,7 0,3 11,11
Paper i cartró 37,44        
Especials          
Sanitaris Grup III (litres) 81.240 55.544 31.317   168.101
Sanitaris Grup IV (litres) 43.110 7.360 4.440   54.910
RAEE 0,504   0   0,50
2020
No especials          
Grup I i II 223,86 78,31 42,12   344
Paper confidencial 11,06 8,85 1,87 0,3 22,07
Paper i cartró 35,66 13,94     49,60
Especials          
Sanitaris Grup III (litres) 805.860 398.931 59.880   1.264.671
Sanitaris Grup IV (litres) 47.310 15.290 2.640   65.240
RAEE 0,323 0,914 0   1,24
2021
No especials          
Grup I i II 286,26 78,94 51,84    417 
Paper confidencial 9,16 7,66 2,01 0,22 19,06  
Paper i cartró 38,32 14,44     52,76  
Especials          
Sanitaris Grup III (litres) 344.040 115.780 161.820   621.640 
Sanitaris Grup IV (litres) 47.250 11.074 2.520   60.844
RAEE 1,116 0,462 0   1,58
2021-2020
No especials          
Grup I i II 27,9% 0,8% 23,1%   21,1%
Paper confidencial -17,2% -13,4% 8,0% -28,3% -13,7%
Paper i cartró 7,5% 3,6%     6,4%
Especials          
Sanitaris Grup III (litres) -57,3% -71,0% 170,2%   -50,8%
Sanitaris Grup IV (litres) -0,1% -27,6% -4,5%   -6,7%
RAEE 245,5% -49,5%     27,6%
Anar a l'inici