Formació i capacitació


El desenvolupament professional permet detectar i desenvolupar el potencial i motivació de les persones, tant en àmbits de l'expertesa tècnica com en l'àmbit de lideratge de persones i projectes. 

Les carreres professionals són una de les tècniques que permeten operacionalitzar i estructurar el desenvolupament professional.

Acreditacions carrera professional (2021)
 
  HRSC HCAP HSAA CRHB
Facultatius/ives 31 No tenim dades 6 0
Diplomats/ades 26 12 22 3


Al 2021 s'han ofert 71 llocs de treball d'oferta pública, dels quals no ha quedat cap vacant. 
 

  • Formació de 1.171 professionals amb 2.104 assistències

El promig d'hores per persona formada és de 21.

  • Acollides de 166 professionals de nova incorporació

A les diferents àrees del CSAPG. Han rebut formació d'adaptació, per integrar-les perfectament i de manera immediata en el seu lloc de treball. La formació comprèn el coneixement de la cultura, processos i procediments, prevenció de riscos laborals, tècniques, aparells, interlocutors, etc.

  • Realització de 14 màsters, postgraus o certificacions

Durant l'any 2021 el CSAPG ha donat facilitats als professionals dels nostres centres, per la realització de 14 màsters, postgraus o certificacions.

  • Formació de 75 professionals externs

S'ha format a 75 professionals externs al CSAPG (personal de l'Atenció primària, MIRs i personal subcontractat).

  • Inversió anual de 87.418,22€

Pel que fa a recursos, es designa un pressupost econòmic anual econòmic que la gestió de l'àrea garanteix un repartiment equitatiu. La inversió d'aquest ha estat de 87.418,22 €.

  • 24.954,65 hores de formació

Durant l'any 2021, els professionals del CSAPG han rebut 24.954,65 hores de formació, a més de les hores d'adaptació en el lloc de treball per noves incorporacions o canvis de lloc de treball.
 

Aquest any no s'han pogut realitzar jornades per fomentar la coordinació entre nivells assistencials i compartir experiències entre professionals de diferents àmbits/nivells, degut a la pandèmia COVID-19.
 

Relació de personal format (2021)  
  Personal Personal format
Directius 9 9
Mèdic 368 249
Infermeria 1.114 665
Administració 182 148
No assistencials 172 100
TOTAL 1.845 1.171
Anar a l'inici