Seguretat del pacient

La seguretat clínica és un dels principals components de la qualitat assistencial i té per objectiu minimitzar i/o eliminar els efectes adversos produïts per l’assistència sanitària. 

Per fer front a aquest aspecte, al CSAPG fomentem la cultura de la seguretat del pacient en l’activitat diària dels nostres professionals, fomentem la participació dels pacients en la seva pròpia seguretat, vetllem per la notificació d’errors, proporcionem formació continuada als nostres professionals, identifiquem i avaluem els punts crítics per a la seguretat dels nostres pacients i desenvolupem protocols per tal de millorar-la. 

A més, comptem amb la Comissió Central de Qualitat, que forma part de la Direcció del Consorci i està formada pels poresidents de cada comissió i del Nucli de Seguretat. 

Durant el 2020 hem portat a terme accions relacionades amb la millora de la seguretat del pacient, a través de la participació en els projectes de l’Aliança per a la Seguretat del Pacient del Departament de Salut. 


Indicadors de seguretat clínica (2020)
  Tipus
d’atenció
HCAP HRSC HSAA CRHB Valor de referència
Catalunya / Estàndard
Prevalença d’ús global d’antibiòtics    No dades (COVID) No dades (COVID)     37,8%
Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta   92,88% 87,69%      
Úlceres per pressió nosocomials AH 0,47% 0,60%     6-8%
AS   0,62% 1,77%   6-8%
Taxa de caigudes AH 2,13‰ 2,14‰     2‰
AS   4,2‰ 5,2‰   3‰
Grau de cobertura de la identificació inequívoca dels pacients AH 97,00% 94,35%      
AS   77,50% 79,80%    
Taxa adherència ús correcte catèters perifèrics AH   95,63%      
AS   93,00% 92,85%    
Flebitis AH 1,05% 0,55%      
Prevalença infecció nosocomial AH No dades (COVID) No dades (COVID)     5,5%/4,01%
AS   4,20%   8,10%
Infecció de localització quirúrgica d’òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon AH 2,63% 6,77%     8%
Prevalença bacterièmia catèter venós AH 0,01% 0,23%     0,27%
Taxa de SARM AH 0,004‰ 0,057‰      
Notificació esdeveniments adversos   223  
Prevalença de pacients amb dolor AH 14,50% 29,20%     20%
AS   6,30% 4,45%  
 • AH: Atenció Hospitalària
 • AS: Atenció Sociosanitària


Fòrmules

 • Prevalença d'ús global d'antibiòtics: nº de pacients amb antibioticoteràpia / Total pacients ingressats durant el període x 100
 • Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta: nº IQ amb prescripció antibiòtica adequada x 100 / nº IQ tributàries de rebre profilaxi antibiòtica
 • Úlceres per pressió nosocomials: nº total de pacients amb una o més UPP nosocomials de Grau I, II, III o IV x 100 / nº total pacients avaluats amb més de dos dies d'ingrés
 • Taxa de caigudes: nº de caigudes registrades x 1000 / Total d'estades
 • Grau de cobertura de la identificació inequívoca dels pacients: nº total pacients correctament identificats x 100 / nº total pacients avaluats
 • Taxa adherència ús correcte catèters perifèrics: nº observacions correctes / nº observacions realitzades x 100
 • Flebitis: nº vies ev amb flebitis / Total observacions realitzades x 100
 • Prevalença infecció nosocomial: nº pacients amb infecció nosocomial / Total pacients ingressats durant el període x 100
 • Infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia electiva de colon:  nº pacients amb infecció de localització quirúrgica òrgan/espai en cirurgia de colon / Total pacients intervinguts de cirurgia de colon durant el període x 100
 • Prevalença bacterièmia catèter venós: nº pacients amb bacterièmia per catèter venós / Total pacients portadors de catèter venós ingressats durant el període x 100
 • Taxa de SARM:  nº pacients amb infecció per SARM / Total estades pacients ingressats durant el període x 1000
 • Notificació esdeveniments adversos: nº esdeveniments adversos notificats durant el període
 • Prevalença de pacients amb dolor: nº pacients que tenen dolor en el moment de l'avaluació / Total pacients ingressats durant el període x 100
Anar a l'inici