Residus

A més del compliment de la normativa legal de referència, en els nostres centres tenim el compromís de prevenir i minimitzar la generació de residus, així com la seva correcta gestió, transport i tractament, prioritzant la valorització sempre que sigui possible.


La recollida de residus

En els nostres centres es realitza una recollida separada de vàries fraccions i cada una d'elles té el seu propi circuit.

Es separen els residus sanitaris assimilables als banals domèstics, els residus sanitaris de diferents tipologies, el paper i cartró diferenciant si és confidencial o no, els medicaments, tant caducats com mermes de tractaments, i envasos que han contingut medicaments, envasos amb restes de productes químics i envasos contaminants, les runes que es generen en obres, olis de cuina i industrials, lluminàries i aparells elèctrics i electrònics obsolets, tòners, discs durs, radiografies, vidres del servei de restauració, piles i bateries, entre d'altres.

Com a centres productors, anualment es presenta a l'Agència Catalana de Residus la declaració anual de residus sanitaris de l’HRSC, l’HSAA i l’HCAP.


Aquest 2020…
 

  • Reducció de la fracció equivalent a banal domèstic

La fracció equivalent a banal domèstic s'ha reduït de manera destacada als tres hospitals, però en contra, la generació de residus sanitaris biològics (grup III) ha augmentat exponencialment.

Aquesta variació ha estat causada principalment per que durant la primera i segona onada de la pandèmia, la majoria de residus provinents de les plantes d'hospitalització es tractaven com a residus biològics pel principi de la prudència. A partir de la tercera onada ja es va diferenciar de manera clara i únicament els residus que podien contenir segregacions respiratòries de pacients es segregaven com a Grup III, i la resta, inclòs els EPIs dels professionals, eren tractats com a Grup II.

Els residus de Grup IV van associats a l'activitat assistencial, principalment de tractament oncològic, pel que amb un increment de l'activitat es produeix un augment de la quantitat de residus generats.

  • Represa del buidat de paper de l’arxiu

Aquest 2020 s'ha reprès el buidat de paper de l'arxiu amb retirades especials, i això ha fet que les xifres globals de residus de paper confidencial s'hagin incrementat respecte l'any anterior.

De les 11,1 tones retirades a l’HRSC, 4,8 tones corresponen a l'arxiu. De l’HCAP no es tenen dades dels anys anteriors, ja que abans el sistema de gestió d'aquest residu era diferent, pel que no es pot fer un anàlisi comparatiu respecte anys anteriors. A l’HSAA, el volum de paper confidencial que es produeix s'ha anat reduint els darrers anys, per la implantació de la digitalització  d'alguns procediments. 


Generació de residus (tn)
 

  HRSC HCAP HSAA CRHB TOTAL
2019
No especials          
Grup I i II 433,28 106,44 53,64   593
Paper confidencial 8,1   2,7 0,3 11
Paper i cartró 37,44        
Especials          
Sanitaris Grup III (litres) 81.240 55.544 31.317   168.101
Sanitaris Grup IV (litres) 43.110 7.360 4.440   54.910
RAEE 0,504   0   0,50
2020
No especials          
Grup I i II 223,86 78,31 42,12   344
Paper confidencial 11,1 8,8 1,9 0,3 22
Paper i cartró 35,66   8,85    
Especials          
Sanitaris Grup III (litres) 805.860 398.931 59.880   1.264.671
Sanitaris Grup IV (litres) 47.310 15.290 2.640   65.240
RAEE 0,323 0,914 0   1,24
2020-2019
No especials          
Grup I i II -48,3% -26,4% -21,5%   -42%
Paper confidencial 37,2%   -31% -12,3%  
Paper i cartró -4,7%        
Especials          
Sanitaris Grup III (litres) 891,9% 618,2% 91,2%   652,3%
Sanitaris Grup IV (litres) 9,7% 107,7% -40,5%   18,8%
RAEE -35,9%        
Anar a l'inici