Gestió ambiental


La situació excepcional originada per la Covid-19 també ha tingut repercussió i efectes col·laterals en la gestió ambiental dels centres del CSAPG.

Hi ha hagut un increment dels residus produïts, principalment, per la implantació generalitzada d'equips de protecció individual, molts d'ells d'un sol ús, per a la protecció dels professionals dels nostres centres. Aquest increment també s'ha ocasionat degut a la utilització de vaixelles de plàstic d'un sol ús, pels pacients ingressats durant les primeres setmanes de la pandèmia, i el lliurament diari d'ampolles d'aigua de plàstic als pacients. Les accions preses els anys anteriors per a la reducció en la producció de residus han contribuït al fet que una part d'aquest increment hagi quedat compensat, però no suficient.

La ventilació natural i l'eliminació de la recirculació de l'aire que s'ha promogut des del Departament de Salut com a mesura per minimitzar la transmissió del virus de la Covid-19 també s'ha implantat en els nostres hospitals, entrant més aire fred a l'hivern i més calent a l'estiu. Aquesta situació s'ha hagut de compensar amb més calefacció i refrigeració per poder garantir el confort de treballadors i usuaris, que conseqüentment ha produït un augment del consum de gas i electricitat. Els contractes de serveis energètics signats l'octubre de 2017 en l'àmbit Garraf han permès compensar part d'aquests increments.


Objectius 2021
 

  • Renovació d'instal·lacions a l'HCAP

Renovar les instal·lacions principals consumidores d'energia de l'HCAP i instal·lar plaques solars fotovoltaiques dins del marc del contracte d'eficiència energètica amb garantia d'estalvi de gas i electricitat i aconseguir els estalvis elèctrics del 16,74% i en gas del 22,30%, respecte els consums de l'any 2018, mantenint el confort dels professionals, pacients, usuaris i familiars.

  • Estalvis en gas i electricitat

Continuar vetllant, juntament amb l'empresa adjudicatària del concurs de serveis energètics, amb l'assoliment dels estalvis compromesos en gas i electricitat pels tres hospitals del CSAPG.

  • Ús racional dels residus

Continuar avançant amb la implantació de millores en la segregació i el seu ús racional dels residus.

  • Instal·lació d'un compactador de residus

Instal·lar un compactador pels residus de Grup II d'HCAP i retirar els contenidors per aquesta fracció del moll de mercaderies.

Anar a l'inici