Model


Al CSAPG disposem d'una política de qualitat i seguretat que es basa en els següents eixos:

  • La millora contínua de l'atenció
  • La seguretat del pacient
  • La racionalització dels recursos per tenir un sistema sostenible
  • L'actuació responsable amb el medi ambient
  • La satisfacció de les necessitats dels clients
  • La satisfacció de les necessitats i expectatives dels professionalsAvaluació del compliment dels objectius marcats pel 2020


Percepció de confiança dels usuaris >95% respecte a les línies d’assistència
 
  • Durant les enquestes de satisfacció als nostres usuaris dutes a terme durant el 2020, hem assolit una percepció de confiança del 93,7% (resultat inferior a l'objectiu proposat i per tant aquest objectiu es manté durant el 2021).
     


Gestionar i desplegar el Pla de Seguretat de Pacients 2019-2020
 

Identificació activa de pacients en el 90% dels pacients en els procediments de risc

Durant el 2020 no s'ha realitzat el monitoratge d'aquest indicador degut a la pandèmia, ja que es tracta d'un indicador observacional que es monitora a 'peu de llit'.

Infecció nosocomial per sota de la mitjana de Catalunya

Durant el 2020 la taxa d'infecció nosocomial no s'ha monitorat degut a la pandèmia per SARS-CoV-2. Només s'ha monitorat en hospitalització sociosanitària amb un resultat de 4,2%, inferior a la que ha presentat la mitjana de Catalunya (8,1%).

Taxa de caigudes amb lesió<0,6

Durant el 2020, la taxa de caigudes amb lesió ha estat de 0,64, resultat ajustat a l'objectiu. Aquesta dada és una mica superior a la del 2019, tenint en compte que els pacients han estat sense acompanyant degut a la pandèmia per SARS-CoV-2. Durant aquest any s'han dut a terme les mesures per a la prevenció de caigudes.

Manteniment de la certificació ISO 9001:2015

Durant el 2020, s'ha mantingut la certificació ISO 9001:2015 a la Unitat de Diàlisi i als Serveis de Farmàcia de l'Hospital Residència Sant Camil i de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès.

Anar a l'inici