Diversitat i igualtat

Les antigues entitats Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Consorci Sanitari del Garraf comptaven amb un Pla d’Igualtat, amb l’objectiu d’integrar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’organització i vetllar per un entorn laboral lliure de conductes discriminatòries. 

Amb la fusió d’aquestes dues entitats sanitàries, es va establir l’objectiu que al llarg del 2021 s’aprovés el nou Pla d’Igualtat amb criteris unificats. Degut a la Covid-19, aquesta aprovació no es va poder dur a terme i l’objectiu s’estableix pel pròxim any. 

Plantilla segons gènere i categoria laboral
 
    2020 2021
  Homes Dones Homes Dones
Assistencial Caps de servei / unitat 21 15    
Supervisors 3 21    
Comandaments 3 7    
Resta de la plantilla 302 937    
No assistencial Directius 6 4    
Càrrecs intermitjos 5 17    
Resta de la plantilla 62 229    


 

Plantilla segons gènere i grup d'edat
 
  2020 2021
  Homes Dones Homes Dones
< 30 anys 51 192    
30-50 anys 224 703    
> 50 anys 183 538    


Àmbit Garraf
 

Taxes de retenció després de baixes de maternitat o paternitat
 
  2020 2020
  Homes Dones Homes Dones
Nombre de persones que s’han acollit al permís de maternitat/paternitat durant l’any 12 27    
Nombre de persones que han tornat a ocupar el mateix lloc de treball després del permís de maternitat/paternitat 12 16    
Nombre de persones que continuen al seu lloc de treball després de 12 mesos de la reincorporació 12 15    
Taxa de reincorporació 100,00% 55,56%    
Taxa de retenció 0,00% 44,44%    
Plantilla amb alguna discapacitat
 
2020 2021
3,46%  


Àmbit Alt Penedès
 

Taxes de retenció després de baixes de maternitat o paternitat
 
  2021
  Homes Dones
Nombre de persones que s'han acollit al permís de maternitat/paternitat durant l'any    
Nombre de persones que han tornat a ocupar el mateix lloc de treball després del permís de maternitat/paternitat    
Nombre de persones que continuen al seu lloc de treball després de 12 mesos de la reincorporació    
Taxa de reincorporació    
Taxa de retenció    
Plantilla amb alguna discapacitat
 
2021
 
Anar a l'inici