Gestió econòmica


L'exercici 2020 va començar com un any habitual en què els objectius de l’Àrea Econòmic Financera del CSAPG es fixaven en mantenir l'equilibri pressupostari i del compte d'explotació, preservant les condicions de la plantilla, el clima laboral i l'activitat i qualitat assistencial. Tot es va trastocar amb l'arribada de la COVID-19 a partir del mes de març. Als objectius ja enumerats anteriorment es va afegir de manera prioritària poder donar resposta a les necessitats derivades de les exigències de la pandèmia.

En concret, des d'aquesta àrea es va lluitar amb la crisi de subministraments d'equipament mèdic específic i de material de protecció (EPI's). Les mascaretes, bates i guants van passar a ser material crític en un context de trencament de mercat i pujada exorbitant de preus degut a l'increment sobtat de la demanda forçada per la pandèmia.

Després d'unes setmanes de crisi severa, que va poder ser neutralitzada amb èxit amb la col·laboració del conjunt de la ciutadania que va oferir tota la seva ajuda de forma desinteressada, es va poder accedir de nou al mercat en unes condicions econòmiques i logístiques precàries però suficients per donar resposta a les necessitats de l'organització i a les exigències del nou escenari assistencial.

La resta de l'exercici 2020 ja estat marcat per la incertesa en l’evolució de la pandèmia, que ha fet adaptar totes les estructures de subministrament i control al nou escenari.

Tot i el context, l'exercici econòmic s'ha pogut tancar de manera positiva, gràcies a l'esforç de finançament al sistema sanitari promogut des de la Generalitat de Catalunya i a la correcta gestió d'aquests recursos per part de l'organització.

  2019* 2020
Valor econòmic creat 91.433 132.274
Activitat sanitària 89.239 121.317
Pública 82.928 118.293
Privada 6.311 3.024
Activitat sociosanitària 6.566 9.817
Pública 6.089 9.092
Privada 477 725
Altres ingressos 1.626 1.140
Ingressos financers 2 0
Valor econòmic distribuït 99.841 128.998
Aprovisionaments i serveis contractats 35.723 41.975
Despeses de personal 61.863 83.461
Despeses financeres 563 943
Inversions 1.692 2.618
Valor econòmic retingut -2.408 3.276
Subvencions i altres 2.097 2.917
Amortitzacions -2.769 -3.141
Resultat econòmic -3.080 3.052

*S’ha de considerar que, com a conseqüència de la integració amb efectes de l’1 d’abril, l’exercici de 2019 inclou 12 mesos del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i 9 mesos del Consorci Sanitari del Garraf.

Anar a l'inici