Energia


El gas natural i l'electricitat són les principals fonts de subministrament d'energia dels nostres centres, a banda del gasoil pels vehicles i pels grups electrògens que garanteixen el subministrament elèctric en cas de fallada de la companyia elèctrica.

  • Hospital Residència Sant Camil

A l'HRSC és on s'ha notat més l'efecte COVID en els subministraments energètics: més ventilació natural i menys recirculació han portat ineficiències i han suposat un increment del 15,6% en gas respecte els consums de l'any anterior.

L'increment del 6,6% en electricitat ha estat degut a la climatologia a l'estiu, que té una incidència elevada en la demanda de fred. A més, l'estiu de 2020 ha estat llarg i per pal·liar-ho s'han instal·lat aparells de refrigeració a les dues plantes de residència per millorar el confort de residents, familiars i treballadors, i això ha tingut un efecte negatiu en el consum elèctric del centre.

A més, des de l'abril de 2020 s'ha introduït també el consum de l'aparcament, que des d'aquella data el gestiona el CSAPG. El contracte d'eficiència energètica ha contribuït a compensar part d'aquest increment de consums.

  • Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

A l'HCAP, una millora en la regulació de les instal·lacions principals consumidores d'energia, la reducció de l'activitat quirúrgica i la implantació de la consulta telefònica, han contribuït al fet que s'hagi produït una reducció de l'1,6% en el consum d'electricitat i d'un 15,8% en gas, respecte el mateix l'any 2019.

  • Hospital Sant Antoni Abat

A l'HSAA hi ha hagut una reducció del 5,8% en electricitat i del 4,5% en gas respecte l'any 2019. A més del projecte d'eficiència energètica engegat l'any 2019, part d'aquest estalvi s'ha originat per la reducció en l'ocupació de l'àrea d'ingrés sociosanitari i de l'activitat quirúrgica, i per la incorporació de la consulta telefònica, efecte també de la Covid-19.

  • Centre de Rehabilitació

La reducció de l'activitat ambulatòria durant la primera onada de la pandèmia també ha fet que el consum elèctric al CRHB s'hagi vist reduït un 4,5% respecte al de l'any anterior.


Consum d’energia dins l’organització (kWh)

  2018 2019 2020 2020-2019
Electricitat 9.408.593 9.213.556 9.340.493 1,4%
HRSC 4.222.285 4.020.256 4.287.195 6,6%
HCAP 3.796.116 3.824.990 3.763.070 -1,6%
HSAA 1.308.396 1.291.779 1.217.139 -5,8%
CRHB 81.796 76.531 73.089 -4,5%
Gas natural 9.028.406 8.505.922 8.521.254 0,2%
HRSC 4.544.765 4.063.358 4.697.441 15,6%
HCAP 3.661.361 3.711.073 3.125.516 -15,8%
HSAA 822.280 731.491 698.297 -4,5%
TOTAL 18.436.999 17.719.478 17.861.747 1,6%
Anar a l'inici