Hoshin Kanri

El CSAPG posa en pràctica la metogologia HOSHIN KANRI per definir definir el Pla Estratègic del nou Consorci.
 

Què és el mètode Hoshin Kanri?

El Hoshin Kanri és un mètode o sistema de treball basat en la cooperació de tota l'organització per assolir els objectius estratègics a llarg termini i la gestió operativa a curt termini, és a dir, permet alinear els objectius generals i estratègics de l'organització amb els processos i amb el dia a dia dels professionals.

Treballar amb aquest mètode comporta un canvi de model de gestió, amb el que la resolució de problemes es situa a nivell dels comandaments i els seus equips de treball i l'avaluació de resultats és continua a través de l'estat del procés.


 

Passes per elaborar i desplegar l’estratègia

  • Establir la missió, la visió i els valors corporatius.
  • Determinar els objectius anuals per a assolir la missió de l'organització i establir els indicadors.
  • Desplegament dels objectius a la cadena de valor de l'organització. Dins el mètode d'execució estratègica Hoshin Kanri s'inclou un concepte catchball que ajuda a la innovació i construcció de consens entre els nivells estratègics i operatius. Un cop definits els objectius estratègics es 'llencen' als professionals responsables de la cadena de valor per a que mitjançant eines de millora contínua els treballin en els seus processos i contribueixin en el seu assoliment
  • Revisió mensuals, setmanals i diàries, en funció del nivell de desplegament per tal d'avaluar l'evolució de les estratègies.
     

Estructura del Hoshin Kanri

El mètode es recolza en eines de gestió visual per facilitar la comunicació i el seguiment de l'estratègia a través de panells penjats a la paret que segueixen una estructura basada en la millora contínua a tres nivells de l'organització:

  • Direcció
  • Flux de valor: Responsables d'àrea (responsables del flux de valor) és a dir responsables del conjunt de processos que produeixen el que el pacient necessita.
  • Professionals - responsables de la realització de les accions de cada procés.

Estructura del Hoshin de Direcció: Establiment d'objectius anuals amb reunió d'avaluació mensual dels indicadors i accions de millora dutes a terme. Consisteix en determinar com la Direcció pot contribuir a assolir la missió que s'ha marcat com a organització i traduir-la en objectius.

Estructura del Hoshin de Flux de valor - Departament: Establiment d'objectius mensuals amb reunions d'avaluació setmanal dels indicadors i accions de millora dutes a terme. Consisteix en determinar com el flux de valor contribueix als objectius estratègics marcats per la Direcció, aquestes contribucions es tradueixen en objectius per a cada flux de valor.

Estructura del Hoshin de Procés: Establiment d'objectius setmanals amb reunions d'avaluació diària dels indicadors i accions de millora dutes a terme. Consisteix en definir objectius per a cada una de les activitats de procés considerades crítiques per a l'assoliment dels objectius estratègics, marcar indicadors fàcils de mesurar diàriament, que impactin en els objectius marcats a nivell de procés i corregir diàriament les desviacions solucionant els problemes que les han provocat.


 

Projectes Lean 2011 – 2020

Anar a l'inici