PRESSUPOST

Pressupost aprovat

  • Pressupost exercici 2020
  • DECRET 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021
  • Pressupost exercici 2022


Execució del pressupost

  • Execució 2021

COMPTES ANUALS I INFORMES DE FISCALITZACIÓ

Comptes anuals 

  • Comptes anuals 2019
  • Comptes anuals 2020

PATRIMONI

Béns mobles amb valor especial

Relació de béns mobles amb valor econòmic igual o superior a l’import dels contractes de subministrament subjectes a regulació harmonitzada (221.000€).

  • DOCUMENT (actualitzat el juliol 2021)


Béns immobles

Béns i drets de l’entitats sobre el patrimoni immobiliari demanial i patrimonial que són de propietat o respecte dels quals es disposa de factultats de gestió i/o administració.

  • DOCUMENT (actualitzat el juliol 2021)


Gestió del patrimoni

Informació econòmica sobre el patrimoni immobilitari demanial i patrimonial.

  • DOCUMENT (actualitzat el juliol 2021)

SUBVENCIONS

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf no atorga subvencions.