PRESSUPOST

Pressupost aprovat

  • Pressupost exercici 2020.
  • DECRET 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021
  • Bases d’execució del pressupost 2021.
  • Pressupost exercici 2022.
  • Bases d’execució del pressupost 2022.


Execució del pressupost

  • Execució pressupost 2021​.

  • Execució pressupost 2022. (actualitzat agost 2022)

COMPTES ANUALS I INFORMES DE FISCALITZACIÓ

Comptes anuals 

  • Comptes anuals 2019
  • Comptes anuals 2020
  • Comptes anuals 2021

PATRIMONI

Béns mobles amb valor especial

Relació de béns mobles amb valor econòmic igual o superior a l’import dels contractes de subministrament subjectes a regulació harmonitzada (221.000€).


Béns immobles

Béns i drets de l’entitats sobre el patrimoni immobiliari demanial i patrimonial que són de propietat o respecte dels quals es disposa de factultats de gestió i/o administració.


Gestió del patrimoni

Informació econòmica sobre el patrimoni immobilitari demanial i patrimonial.

SUBVENCIONS

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf no atorga subvencions.