L'Àrea de Recerca del CSAPG ofereix suport complet als investigadors del centre en totes les fases de desenvolupament dels seus projectes.

Formació en investigació
Oferim cursos gratuïts pel personal sanitari interessat en aprendre a investigar i els acompanyem en els seus projectes, mitjançant el programa de desenvolupament de projectes tutoritzats. Fomentem i facilitem la realització de la tesi doctoral dels nostres professionals.

Accés bibliogràfic
El CSAPG aporta accés bibliogràfic il·limitat als professionals que investiguen en els nostres centres.

Disseny d’estudis i redacció de protocols
Ens encarreguem de el disseny de l'estudi i de la redacció del protocol, dels estudis concebuts pels nostres investigadors clínics.

Assegurances de responsabilitat civil per assaigs clínics
El CSAPG gestiona i paga les assegurances de responsabilitat civil de tots els assaigs clínics dels nostres investigadors.

Obtenció de premisos Agències Reguladores
Realitzem totes les gestions amb el Comitè d'Ètica de la Investigació, amb l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, i amb la comunitat autònoma, que els estudis dels nostres professionals puguin requerir.

Registre d’estudis
Ens encarreguem de l'alta de tots els estudis de el centre en el Registre Espanyol d'estudis clínics (REec) o a la base de dades ClinicalTrials.gov.

Gestió administrativa
Gestionem els contractes i convenis amb altres centres en els estudis multicèntrics i ens encarreguem de les gestions i justificacions amb organismes finançadors, en el cas dels estudis que reben subvenció.

Gestió del quadern de recollida de dades digital
Disposem de les plataformes de gestió d'estudis OpenClínica® i RedCAP®. Ens encarreguem de la seva programació i manteniment durant el treball de camp dels estudis dels nostres investigadors.

Seqüències d’aleatorització¡
A l'Àrea de Recerca dissenyem i implementem en diferents formats, de les seqüències d'aleatorització dels assaigs clínics aleatoritzats

Recollida de dades
Disposem de personal auxiliar d'investigació, que s'encarrega de l'administració de qüestionaris i protocols de recerca als pacients participants en estudis, així com de la recollida de dades de la història clínica.

Monitorització d’estudis
Disposem de servei de monitoratge d'estudis clínics.

Pseudonimització i preparació de bases de dades
El nostre expert en ciència de dades prepara les bases de dades per a l'anàlisi estadística i s'encarrega de l'extracció de dades de el servei d'informació hospitalari.

Software per a anàlisi estadística
Tot el personal que realitza investigacions en el nostre centre disposa d'accés a les versions més recents dels programes d'anàlisi estadística SPSS i R.

Anàlisi estadística
Oferim servei professional d'anàlisi estadística a tots els investigadors que lideren estudis en els nostres centres.

Redacció científica
Ens encarreguem de la redacció de manuscrits i/o de la seva traducció a llengua anglesa.

Publicació científica
El CSAPG subvenciona totes les publicacions Open Access dels nostres investigadors i dóna suport en l'enviament de manuscrits i gestió de plataformes editorials.