Estudio prospectivo multicéntrico anidado en cohorte de pacientes COVID-19 METROSUD: impacto clínico a largo plazo de los pacientes supervivientes a neumonía por SARS-COV-2 tras el ingreso hospitalario (Long-Term METROSUD)

Projectes en col·laboració amb altres centres

Aquest estudi busca descriure les complicacions clíniques dels pacients supervivents a l'ingrés hospitalari per pneumònia per COVID, determinar la prevalença a 12 mesos de les complicacions clíniques post-pneumònia per COVID i avaluar factors de risc de presentar aquestes complicacions. A més, en aquest estudi es compararà el risc de mortalitat i complicacions, entre pacients supervivents que van presentar Síndrome de Distrès Respiratori Agut i supervivents que no van presentar aquesta síndrome.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Investigadors en el CSAPG
  • Finançament: Hospital Universitari de Bellvitge