Adequació del tipus de catèter venós a la indicació (fàrmac i duració del tractament)

Projectes promocionats pel CSAPG

Quan als pacients hospitalitzats no se'ls pot administrar fàrmacs per via oral, amb freqüència se'ls insereix un catèter en una vena ("via"), que s'utilitza per administrar la medicació. Els catèters que s'utilitzen per a aquesta administració endovenosa, són de diversos tipus, i el tipus de catèter que s'ha d'utilitzar depèn de les característiques del fàrmac que s'administrarà, així com de la durada del tractament. Existeixen, per tant, recomanacions pel que fa al tipus de catèter, en funció del fàrmac i la durada de la teràpia. Amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'assistència clínica, en aquest estudi s'analitzarà el grau de seguiment d'aquestes recomanacions.

Resum per a professionals

Estudi prospectiu de cohorts sobre una mostra de 139 catèters inserits en pacients hospitalitzats en unitats d'aguts entre el 14 i el 28 de febrer de 2020. Com a variables principals es van recollir el tipus de catèter (perifèric, central, o central d'inserció perifèrica), les característiques de la medicació administrada per ell (principi actiu, pH i osmolaritat) i el temps de durada de la teràpia endovenosa. Com a variables de control es recolliran dades sociodemogràfiques i laborals tant del pacient com del personal d'infermeria encarregat de l'elecció del catèter, i dades relacionades amb el servei mèdic i la unitat funcional. S'analitzarà el percentatge de catèters que han estat col·locats seguint les recomanacions existents i la influència de les altres variables recollides en l'adherència a les recomanacions.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: ACVI
  • Codi: CSAPG-6
  • Investigadors en el CSAPG Esther Moreno
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG