VERIFIE

Projectes en col·laboració amb altres centres

En aquest estudi s'avalua, en condicions de vida real, la seguretat, efectivitat i adherència al tractament amb el fàrmac Velphoro®, que es fa servir per a tractar l'excés de fostat (hiperfostatemia) en pacients amb insuficiència renal en diàlisi (hemodiàlisi o diálisi peritoneal).

Investigadora: Dra. Fabiola Dapena

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Investigadors en el CSAPG