Paper del perfil de citoquines a la distinció entre apendicitis aguda complicada i no complicada

Projectes promocionats pel CSAPG

Fins al moment s'ha considerat que l'apendicitis aguda, si no es tracta, evoluciona cap a la perforació. No obstant això, és possible que algunes apendicitis evolucionin a la perforació, i altres no. Si es poguessin distingir aquestes dues possibles vies d'evolució, es podria tractar precoçment les apendicitis més agressives, i fins i tot evitar les cirurgies d'aquelles que no es complicaran. En aquest estudi, s'analitzen uns certs paràmetres inflamatoris que es poden mesurar en la sang dels pacients i que podrien servir a aquest propòsit, perquè s'espera que siguin diferents en els pacients amb apendicitis més agressives, i els pacients amb apendicitis més lleus.

Resum per a professionals

L'apendicitis aguda és la urgència quirúrgica més freqüent a la població pediàtrica.

Clàssicament s'ha cregut que l'apendicitis aguda és una malaltia progressiva cap a la perforació si no es tracta. Però el seu comportament epidemiològic i la persistència d'apendicitis agudes complicades, malgrat la millora dels mètodes diagnòstics, apunten que podria tractar-se de dues entitats clíniques diferents.

Amb la hipòtesi de que la apendicitis aguda complicada és una malaltia diferent de l'apendicitis aguda no complicada fruit d'una regulació immune diferent, hem dissenyat un estudi prospectiu per a analitzar les citocines específiques de la inflamació Th1/Th17 que s'han suggerit com a implicades en les apendicitis agudes complicades en tots els pacients pediàtrics que consulten per sospita d'apendicitis aguda i correlacionar els resultats obtinguts amb el tipus d'apendicitis aguda, confirmada per l'informe quirúrgic i anatomopatològic.

Determinar possibles biomarcadors capaços de diferenciar entre ambdós tipus d'apendicitis, permetria tant un diagnòstic i un tractament precoç dels quadres d'apendicitis aguda complicada, com la possibilitat d'evitar la cirurgia en els pacients que amb una apendicitis simple, en els que es podria realitzar un tractament conservador, evitant cirurgies innecessàries en nens.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Codi: CSAPG-28
  • Investigadors en el CSAPG Carme Grande
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG