Validación y factibilidad de los criterios GLIM en pacientes hospitalizados por patología médica aguda

Projectes promocionats pel CSAPG

La detecció i adequat tractament de la malnutrició en pacients hospitalitzats és de vital importància per a millorar el pronòstic d'aquests. Recentment, la Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) ha proposat uns nous criteris, com a referència per al diagnòstic de malnutrició. Aquests nous criteris han de ser posats a prova en estudis científics, per a comprovar que són vàlids en pacients hospitalitzats. Existeixen dues potencials limitacions per a l'ús d'aquests criteris a l'hospital. La primera és que un d'ells està relacionat amb el pes dels pacients, i alguns pacients enllitats no poden ser pesats, o presenten un "fals" augment de pes, a causa de la retenció de líquids i altres factors. La segona limitació està relacionada amb el temps d'avaluació necessari per a l'aplicació dels nous criteris diagnòstics, que podria ser superior al mateix temps que cal invertir per al diagnòstic de la malnutrició per altres mètodes.

L'objectiu del present estudi és avaluar la validesa dels criteris GLIM en pacients hospitalitzats amb patologia mèdica aguda, així com comparar el temps necessari per a l'emplenament dels criteris GLIM respecte a un mètode clàssic i determinar el percentatge de pacients als quals no es poden mesurar tots els criteris.

Resum per a professionals

Objectiu principal: Avaluar la validesa concurrent i predictiva dels criteris GLIM en pacients hospitalitzats amb patologia mèdica aguda.

Objectiu secundari:

  1. Comparar el temps necessari pel compliment dels criteris GLIM respecte a la Valoració Subjectiva Global (VSG).
  2. Determinar el percentatge de pacients als quals no es poden mesurar tots els criteris fenotípics i mesurar en ells la validesa concurrent per a detectar desnutrició.

Disseny: Estudi de cohorts prospectiu que es realitzarà en pacients hospitalitzats per patologia mèdica aguda a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (HCAP) i a l'Hospital Residencial Sant Camil (HRSC).

Variable principal de valoració: Valoració nutricional segons els criteris GLIM, criteris fenotípics i etiològics dels criteris GLIM i diagnòstic nutricional a través de la VSG.

Número total de pacients: 117 pacients ingressats per patologia mèdica aguda.

← Altres projectes

Informació del projecte