Envelliment actiu i saludable i dependència

Projectes promocionats pel CSAPG

En les persones grans, l'empitjorament de l'autonomia per desenvolupar les activitats quotidianes és un precursor d'esdeveniments greus de salut, com la incapacitat franca, l'hospitalització per diverses raons i la mort. La detecció precoç d'aquesta capacitat per desenvolupar les activitats de la vida diària és, per tant, molt important per adoptar mesures preventives que disminueixin el risc de posteriors esdeveniments adversos per a la salut. En aquest projecte es pretén utilitzar les dades que recullen els telèfons mòbils de les persones ancianes (dades sobre el seu ús i els seus sensors, com el de moviment), per valorar de manera contínua la capacitat funcional i autonomia d'aquestes persones, i detectar precoçment empitjoraments de salut.

Resum per a professionals

Objectiu principal: Investigar noves metodologies de tractament de la informació disponible en els smartphones amb l'objectiu de realitzar una monitorització de l'evolució de la capacitat funcional de forma massiva.

Objectius secundaris:

  1. Adquisició d'una base de dades que permeti el desenvolupament d'algoritmes de detecció de canvis naturals en l'estat funcional de l'usuari.
  2. Obtenció d'un estàndard d'or clínic, basat en la Valoració Geriàtrica Integral, que permeti la detecció de canvis funcionals en l'usuari i que, a més, permeti la identificació dels seus possibles orígens o causes.
  3. Obtenció d'un estàndard d'or clínic, basat en la Valoració Geriàtrica Integral, que permeti la detecció de canvis funcionals en l'usuario i que, a més, permeti la identificación de sus posibles orígenes o causas.
  4. Obtención de un estándar de oro clínico, basado en la Valoración Geriátrica Integral, que permita la detección de cambios funcionales en el usuario y que, además, permita la identificación de sus posibles orígenes o causas.

Número total de pacients: 50 pacients que presentin un índex Fràgil-VIG>0.2 o complir 2 o més criteris de Fried o bé tenir més de 80 anys i utilitzar habitualment un Smartphone.

Seguiment: Els pacients es mantindran en l'estudi durant 12-15 mesos. Se'ls realitzaran dues monitoritzacions de 24 dies a l'inici i al final de l'estudi.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: Envellint longitudinal
  • Investigadors en el CSAPG Carlos Pérez
  • Finançament: Universitat Politècnica de Catalunya (Projecto PECT)