Valoración neuropsicológica de la población muy anciana no institucionalizada. Estudio multicéntrico de tipo normativo

Projectes promocionats pel CSAPG

L'avaluació cognitiva de les persones molt ancianes (majors de 80 anys) requereix l'ús d'instruments estandarditzats (tests neuropsicològics) per objectivar les alteracions en els diferents dominis cognitius de la persona avaluada. Actualment, la majoria d'aquests  tests han estat validats en mostres de població on la proporció o representació de les persones molt ancianes ha estat molt petita, per la qual cosa els barems derivats d'aquests estudis podrien considerar-se limitats pel que fa a la seva aplicació en aquest segment poblacional al nostre medi. Aquesta limitació es considera rellevant donada la tendència demogràfica de la població, ja que s'espera que les sol·licituds d'avaluació cognitiva en aquesta població continuïn incrementant-se de manera considerable en el futur. Per aquest motiu, el present estudi persegueix validar un conjunt de 18 tests cognitius en la població molt anciana del nostre medi a través d'una selecció aleatòria des de la comunitat (persones no institucionalitzades). Això no permetrà disposar de les eines d'avaluació cognitiva validades per al grup de persones molt ancianes.

Resum per a professionals

Objectiu principal: Establir els límits de normalitat d'un conjunt de 18 proves neuropsicològiques en la població molt anciana (80 o més anys) no institucionalitzada, ajustats per edat i nivell educatiu.

Disseny: Estudi multicèntric transversal de tipus normatiu amb la participació de 5 centres d'Atenció Primària.

Mostra: 120 persones molt ancianes no institucionalitzades (30 persones per a cada quinquenni [80-84ª, 85-89ª, 90-94ª, 95 o més anys]. El mostreig serà aleatori i estratificat per edat (afixació simple o aproporcional).

Instruments a validar: 18 tests cognitius, incloent: Rey Auditory Verbal Learning Test, Figura complexa de Rey, Symbol Digit Modalities Test, Dígits directes i inversos, Rellotges de Luria, Poppelreuter, Praxias ideomotoras bimanuals, Test de moviments alternats, Tres passos de Luria, Boston Naming Test, Fluències fonètica i semàntica, Trail Making Test A i B, Frontal Assessment Batery, Stroop Color and Word Test, i el test de classificació de formes i colors (WCFT).

Anàlisi estadístic: La normalitat serà definida pels percentils, als qui els corresponguin les puntuacions obtingudes, previ ajust per edat i nivell educatiu mitjançant regressió lineal.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: NEUROPSICO-GER
  • Codi: CSAPG-23
  • Investigadors en el CSAPG César Gálvez
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG