Tratamiento anticoagulante previo en pacientes con ictus isquémico asociado a fibrilación auricular previa. Estudio transversal

Projectes promocionats pel CSAPG

El 20-30% dels ictus isquèmics (infarts cerebrals) s'associen amb l'existència prèvia d'una arítmia cardíaca coneguda com a fibril·lació auricular. La prevenció de l'ictus en la població amb aquesta arítmia resulta rellevant donat que els ictus s'associen a una alta taxa de mortalitat i discapacitat. Actualment, les estratègies de prevenció es basen fonamentalment en l'ús de fàrmacs anticoagulants. Tanmateix, tot i que existeixen contraindicacions per al seu ús, és possible que part important de la població amb aquesta arítmia no estigui utilitzant un dels tractaments anomenats. Al nostre mitjà desconeixem la proporció de pacients amb ictus isquèmic i fibril·lació auricular que prèviament estaven anticoagulants, el que creiem rellevant de cara al disseny d'estratègies de millora de la prevenció d'aquesta complicació. Per això, el present estudi pretén calcular aquesta proporció en el conjunt de pacients atesos a la nostra institució, i a més verificar la presència o absència de contraindicació en els pacients que no tenien tractament anticoagulant abans de l'ictus.

Resum per a professionals

Estudi transversal retrospectiu. S'inclourà un mínim de 369 pacients majors d'edat, amb diagnòstic principal d'ictus isquèmic associat a fibril·lació auricular, atesos en algun dels centres de la institució. L'objectiu principal és estimar la proporció de pacients prèviament anticoagulants i calcular la proporció de pacients amb ictus isquèmic associat a fibril·lació auricular sense anticoagulació prèvia i sense contraindicació absoluta o relativa per a anticoagulació. Per això, s'ha elaborat una llista ad hoc de criteris de contraindicació absoluta i relativa en base a la revisió de las fitxes tècnics de cadascun dels fàrmacs anticoagulants considerats a l'estudi.

← Altres projectes

Informació del projecte

  • Nom abreujat: ANTICOAGULACIÓ EN ICTUS-FA
  • Codi: CSAPG-26
  • Investigadors en el CSAPG Esther Catena
  • Finançament: Fons d’investigació del CSAPG