El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf garanteix que les dades de caràcter personal que tracta es gestionen segons l'establert al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 ("RGPD") i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDiGDD).

Les dades que es demanen són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullen.
 

IDENTITAT I CONTACTE DEL RESPONSABLE DELS TRACTAMENTS DEL CSAPG

Responsable del Tractament: Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG)  CIF: Q5856308J

Adreça postal: Carrer Espirall, 61 - 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona 

Responsable en Protecció de Dades al CSAPG: protecciodedades@csapg.cat

Delegat de Protecció de Dades: Fundació TIC Salut Social - dpd(ELIMINAR)@ticsalutsocial.cat
 

RELACIÓ DE TRACTAMENTS:

Activitat Assistencial (àmbit salut i social)

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat al centre; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats; complimentar la seva història clínica en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d'històries clíniques que es desenvolupin.
 

LEGITIMACIÓ

La base legal que habilita el tractament d’aquestes dades personals és el compliment d’una missió realitzada en interès públic la finalitat de la qual és la medicina preventiva o laboral, l’avaluació de la capacitat laboral del treballador, el diagnòstic mèdic, la prestació d'assistència o de tractament de tipus sanitari o social, i la gestió dels sistemes i els serveis d'assistència sanitària i social.

També per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública.


DESTINATARIS

Aquesta informació és utilitzada pels serveis del CSAPG directament vinculats a l'assistència sanitària i serveis administratius, cadascun en les seves competències.

Pot ser tramesa total o parcialment als estaments oficials públics i/o privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d'accedir a les dades a l'efecte de la correcta prestació de l'assistència medico-sanitària que constitueix la finalitat del tractament d'aquestes dades.

El CSAPG participa a la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) i en el Sistema d'Imatge Mèdica Digital de Catalunya (SIMDCAT). Les dades dels pacients tractats al CSAPG quedaran integrades a l'HC3 i al SIMDCAT, d'acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d'aquest fitxer.


TRANSFERÈNCIA DE DADES FORA DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (E.E.E.)

El CSAPG no envia dades fora de l’E.E.E. dels pacients que viuen en aquests països. En cas de que un ciutadà visqui fora de l’E.E.E., el CSAPG no enviarà les seves dades sense el seu consentiment explícit.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades assistencials seran conservades d'acord a la legislació sanitària afecte vigent en cada moment, en l'actualitat a la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent a la salut i a l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, que preveu un termini de quinze anys des de la data d'alta de cada procés assistencial en relació a la documentació rellevant (article 12.4 de la Llei 21/2000) i un termini de cinc anys per la resta.


DRETS

El pacient té la facultat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició al tractament de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los pot accedir al corresponent apartat web.

En cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat pel CSAPG o considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació en tot moment davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Agraïments, suggeriments i reclamacions

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Registre i seguiment de la gestió dels agraïments, suggeriments, queixes i reclamacions.
 

LEGITIMACIÓ

La base legal que habilita el tractament d’aquestes dades personals és el cumpliment una missió realitzada en interès públic per a la millora dels serveis assistencials.


DESTINATARIS

Aquesta informació és utilitzada per les Unitats d’Atenció a la Ciutadania pròpies del CSAPG encarregades de llur gestió.

És tramesa al Servei Català de la Salut per al seu registre, i per a la gestió dels programes de millora de la qualitat del sistema sanitari públic, en exercici de poders públics.


TRANSFERÈNCIA DE DADES FORA DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (E.E.E.)

El CSAPG no envia dades de caràcter personal fora de l'E.E.E. relatives a aquest tractament.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades són conservades durant el temps necessari per a dur a terme les gestions que se'n derivin.


DRETS

El pacient té la facultat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició al tractament de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los pot accedir al corresponent apartat web.

En cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat pel CSAPG o considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació en tot moment davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Videovigilància

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Videovigilància.
 

LEGITIMACIÓ

La base legal que habilita el tractament d'aquestes dades personals és l’interès públic per a la millora de la seguretat.


DESTINATARIS

Les imatges són visualitzades pel personal del Servei de Seguretat i llurs responsables.

No es cedeixen imatges a tercers, excepte per obligació legal.


TRANSFERÈNCIA DE DADES FORA DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (E.E.E.)

El CSAPG no envia dades de caràcter personal fora de l'E.E.E. relatives a aquest tractament.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades són conservades durant 1 setmana. 

L’article 6 de l’Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb finalitats de vigilància mitjançant sistemes de càmares o videocàmares, estableix l’obligatorietat de suprimir les dades en el termini màxim d’un mes des del seu enregistrament.


DRETS

El pacient té la facultat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició al tractament de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los pot accedir al corresponent apartat web.

En cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat pel CSAPG o considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació en tot moment davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Gestió econòmica

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La gestió i execució dels contractes i convenis de la qual es deriva la gestió administrativa, econòmica, comptable i fiscal de clients, proveïdors i col·laboradors.
 

LEGITIMACIÓ

La base legal que habilita el tractament d'aquestes dades personals és per executar un contracte.


DESTINATARIS

Aquesta informació és utilitzada pel Serveis d’Administració (facturació i comptabilitat) i Servei Jurídics pròpis del CSAPG encarregats de llur gestió.

És tramesa al Servei Català de la Salut o a les entitats públiques i privades a càrrec dels tractaments prestats pel CSAPG.


TRANSFERÈNCIA DE DADES FORA DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (E.E.E.)

El CSAPG només transferirà dades fora de l’E.E.E. en cas de que l’assistència sanitària o social rebuda estigui coberta per una asseguradora ubicada fora de l’E.E.E.

En aquest cas s’enviarà la mínima informació necessària, incloent informes de l’assistència rebuda (RGPD 6.F.). 


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades seran conservades un mínim de 5 anys, marcats per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria (article 66).


DRETS

El pacient té la facultat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició al tractament de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los pot accedir al corresponent apartat web.

En cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat pel CSAPG o considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació en tot moment davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Jornades científiques

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat del tractament de les dades és garantir el registre, l'accés i l'elaboració del certificat d'assistència a les jornades organitzades pel CSAPG.
 

LEGITIMACIÓ

La base legal que habilita el tractament d'aquestes dades personals és el consentiment.


DESTINATARIS

Aquesta informació és utilitzada per l’àrea de Formació i per l’àrea de Comunicació del CSAPG.


TRANSFERÈNCIA DE DADES FORA DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (E.E.E.)

El CSAPG no envia dades de caràcter personal fora de l'E.E.E. relatives a aquest tractament.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades seran conservades durant un període de 2 mesos a partir de la cloenda de la jornada.


DRETS

El pacient té la facultat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició al tractament de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los pot accedir al corresponent apartat web.

En cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat pel CSAPG o considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació en tot moment davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Currículums. Selecció de personal

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La gestió dels procediments de selecció de personal.
 

LEGITIMACIÓ

La base legal que habilita el tractament d'aquestes dades personals és el consentiment.


DESTINATARIS

Aquesta informació és gestionada per l’àrea de desenvolupament del Departament de Recursos Humans. També hi accedeixen les direccions i els caps de les àrees vinculades al lloc de treball.


TRANSFERÈNCIA DE DADES FORA DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (E.E.E.)

El CSAPG no envia dades fora de l'E.E.E. 


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades facilitades seran conservades durant un any. Passat aquest temps es destruiran.


DRETS

El pacient té la facultat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició al tractament de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los pot accedir al corresponent apartat web.

En cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat pel CSAPG o considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació en tot moment davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Comunicació

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La publicació d'imatges en format de fotografia i/o vídeos per il·lustrar l'activitat, serveis i actuacions del CSAPG a la intranet (accés exclusiu dels treballadors del CSAPG), pàgina web (accés global), i les xarxes socials Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, i Youtube (accés global).

LEGITIMACIÓ

La base legal que habilita el tractament d'aquestes dades personals és el consentiment.


DESTINATARIS

Aquesta informació és gestionada per l'àrea de Comunicació. El CSAPG pot enviar imatges i/o vídeos als mitjans de comunicació que així ho sol·licitin.


TRANSFERÈNCIA DE DADES FORA DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (E.E.E.)

El CSAPG no envia dades fora de l'E.E.E., però les publicacions a la pàgina web i a les xarxes socials són accessibles a tota la població mundial.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les imatges formaran part del fons d'imatges del CSAPG i seran conservades per sempre.


DRETS

La personal té la facultat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició o revocar el consentiment sobre el tractament de les seves dades d'acord al que disposa la llei. Per a exercir-los pot accedir al corresponent apartat web.

En cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat pel CSAPG o considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació en tot moment davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Servei de benestar emocional comunitari. Gestió de grups

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat del tractament de les dades és la gestió dels grups que es duen a terme al CAPI Baix-a-Mar, més concretament al Servei de Benestar Emocional Comunitari.
 

LEGITIMACIÓ

La base legal que habilita el tractament d'aquestes dades personals és el consentiment.


DESTINATARIS

Aquesta informació és utilitzada pel Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, en concret, l’Àrea Bàsica de Salut – Vilanova 3, CAPI.


TRANSFERÈNCIA DE DADES FORA DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (E.E.E.)

El CSAPG no envia dades de caràcter personal fora de l'E.E.E. relatives a aquest tractament.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades seran conservades durant 5 anys amb l’objectiu de fer estudis estadístics de participació i veure llur progessió.


DRETS

El pacient té la facultat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició al tractament de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los pot accedir al corresponent apartat web.

En cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat pel CSAPG o considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació en tot moment davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Canal Intern d'Alertes

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Garantir el registre i la gestió de la informació rebuda a través de la Bústia Ètica (Sistema Intern d’Informació).
 

LEGITIMACIÓ

El tractament d’aquestes dades és lícit atès l’establert a l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, de l’article 8 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i article 11 de la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig.


DESTINATARIS

Les dades només són accessibles per la persona designada Responsable del Sistema al CSAPG. Aquesta compta amb el suport jurídic de la persona secretària del Consell Rector del CSAPG i de la Fundació Unió Catalana d’Hospitals. En casos puntuals hi podrà tenir accés el responsable de recursos humans.

Quan els fets comunicats puguin indicar indicis constitutius de delicte, el Responsable del Sistema remetrà la informació immediatament al Ministeri Fiscal. Si el fets afecten als interessos financers de la Unió Europea, es remetran a la Fiscalia Europea.


TRANSFERÈNCIA DE DADES FORA DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU (E.E.E.)

En cap cas el Responsable del Sistema enviarà dades fora de l'E.E.E.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Tal i com estableix l’article 26 de Llei 2/2023 les dades personals relatives a les informacions rebudes i a llur gestió, només es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcionat a efectes de complir la llei. Es tindrà present l’establert als apartats 3 i 4 de l’artícle 32. En cap cas es conservaran dades per un període superior als 10 anys.


DRETS

La persona poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició al tractament de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los cal adreçar-se a protecciodedades@csapg.cat.

En cas de no estar d'acord amb el tractament realitzat pel CSAPG o considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació en tot moment davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.