012. Prono-supinació en diferent graus de flexo-extensió