Sol·licitar documentació clínica

IMPORTANT: Els informes clínics d'urgències, ingressos i atenció ambulatòria, així com el resultat de les anàlisis clíniques i proves realitzades es poden consultar de forma immediata a la La Meva Salut.

Per sol·licitar i recollir documentació clínica al vostre centre podeu fer servir dos canals diferents:

Documents que cal presentar:

En el cas de ser el titular: DNI o passaport original del titular.

En el cas de no ser el titular: Autorització signada pel titular.  DNI o passaport original del titular. DNI o passaport original de la persona autoritzada. 

En el cas de defunció del titular: Llibre de família original o fotocòpia compulsada, o altre document original que acrediti la relació entre la persona difunta i la persona sol·licitant. DNI o passaport original del sol·licitant.

Qui pot demanar la documentació:

El mateix pacient o el seu representant legal identificat amb el DNI o passaport original.

En els casos de menors d'edat (menor de 16 anys) o persones incapacitades legalment, els pares o tutors legals que ho acreditin.

Persones autoritzades pel pacient, identificats amb una autorització escrita, el DNI i el del pacient.

En el cas de difunts, s'entregarà documentació als familiars de línia directa (pares, fills o cònjuge) identificats amb el llibre de família i DNI, o als hereus legals que així ho acreditin amb el testament. Si el pacient ha mort fora de l'Hospital, caldrà presentar el certificat de defunció.