El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf garanteix el dret a la protecció de les dades personals que es faciliten a través de la seva pàgina web en el termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de:

En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s'explicitin aquests drets o la manera d'exercir-los, podeu comunicar-ho a protecciodedades(ELIMINAR)@csapg.cat.

Tanmateix, si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, que no sigui un formulari, us podeu adreçar també a protecciodedades(ELIMINAR)@csapg.cat i/o a dpd(ELIMINAR)@ticsalutsocial.cat.