Marc legislatiu

El RGPD entrà en vigència a tota la Unió Europea el 25 de maig de 2018.

La LOPDiGDD entrà en vigència el 6 de desembre de 2018 adaptant-se al RGPD i derogant parcialment la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que ha estat la llei de referència en els 19 anys anteriors.