Delegat de Protecció de Dades – DPD

El RGPD estableix la obligatorietat de les entitats públiques que gestionen gran volum de dades personals de designar un Delegat de Protecció de Dades (DPD).

En data 19 de juliol de 2018 la Secretaria General del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya resol:

Atribuir a la Fundació TIC Salut i Social (...) les funcions de Delegat de Protecció de Dades en l'àmbit del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), així com de la resta d'entitats del seu sector públic que ho sol·licitin (...)

És en aquest sentit que en data 4 d'abril de 2019 el CSAPG s'adhereix a la resolució anterior, establint a la Fundació TIC Salut i Social – Oficina DPD Salut com a DPD (dpd@ticsalutsocial.cat) i al Sr. Eduard Duran com a Coordinador de Protecció de Dades al CSAPG (protecciodedades@csapg.cat).

La Secció 4 del RGPD conté els articles 37, 38 i 39 on es defineix aquesta figura, la seva posició i les seves funcions, entre les quals hi ha:

Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat de tractament i els empleats que s'ocupen del tractament.