PRESENTACIÓ DE L'ENTITAT

DESCRIPCIÓ DE L'ORGANITZACIÓ

Amb la denominació Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG) es constitueix l'1 d'abril de 2019 un Consorci en el qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el Consell Comarcal del Garraf, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Ajuntament Sant Pere de Ribes que resta adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català de la Salut.
L'objectiu del CSAPG és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident en l'àmbit sanitari de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, amb les seves àrees sanitàries d'influència.
Les finalitats específiques del CSAPG són:

 • L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris.
 • La prestació de serveis d'atenció primària de salut.
 • La prestació de serveis d'atenció sociosanitària i de serveis socials.
 • La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.
 • Proporcionar serveis de rehabilitació.
 • La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.
 • Les activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.
 • Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector.

Aquestes finalitats les podrà dur a terme el mateix Consorci directament o cedint la gestió a d'altres entitats externes.

Actualització anual. Darrera actualització juny 2024.


NATURALESA JURÍDICA

El CSAPG té la consideració de consorci sanitari i està subjecte al règim jurídic establert en la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves fórmules de gestió.
És una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base associativa, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi per la realització de les seves finalitats.

DOCUMENT: DOGC - ACORD DE CONSTITUCIÓ

Actualització anual. Darrera actualització juny 2024.


ORGANIGRAMA DINS L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

Aquest organigrama situa el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf fins l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

DOCUMENT: ORGANIGRAMA DINS ESTRUCTURA PÚBLICA

Actualització anual. Darrera actualització juny 2024.
 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA INTERNA

DOCUMENT: ORGANIGRAMA INTERN

Actualització anual. Darrera actualització juny 2024.
 

EL CONSELL RECTOR

Tal i com s'indica en l'article 7 dels Estatuts, el govern del Consorci correspon al seu Consell Rector, el seu president/a i als
vicepresidents/tes essent la gerència l'òrgan superior de gestió.
El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres següents, designats i substituïts lliurement per les entitats consorciades:

 • Set representants del Servei Català de la Salut, designats pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del director o directora del Servei Català de la Salut.
 • Dos representants de l'Ajuntament Vilafranca del Penedès.
 • Un representant de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
 • Un representant de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
 • Un representant del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Un representant del Consell Comarcal del Garraf.

Els representants l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i del Consell Comarcal del Garraf són designats pels seus òrgans de govern respectius.

Actualització anual. Darrera actualització juny 2024.

MEMBRES ACTUALS

Enllaç


FUNCIONS DEL CONSELL RECTOR

Corresponen al Consell Rector les funcions següents:

 1. L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius  estatutaris i la consegüent aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà.
 2. L'aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l'exercici anterior.
 3. L'aprovació de la liquidació del pressupost anual.
 4. L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de les diverses activitats.
 5. L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els convenis col·lectius de treball.
 6. La designació i la separació de la gerència i la secretaria del Consorci.
 7. La designació i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta del o la gerent, salvant el que preveu l'article 9.
 8. Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles i dels béns mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni.
 9. Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i de serveis d'un termini d'execució superior al pressupost anual i el seu pla de finançament.
 10. Aprovar els convenis de col·laboració, els encàrrecs de gestió, els concerts amb el Servei Català de la Salut i qualsevol altre instrument jurídic que tingui per objecte la prestació de serveis amb altres entitats públiques o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin establir.
 11. Acordar les operacions de crèdit.
 12. Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que el Consell mateix estableixi durant l'exercici.
 13. Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les facultats reconegudes a l'article 15.1.f).
 14. Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president o presidenta, del o la gerent i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria.
 15. Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableixen aquests Estatuts.
 16. Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades específicament en l'àmbit de les seves competències.
 17. Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor funcionament del Consorci.
 18. Totes aquelles altres funcions no atribuïdes expressament als restants òrgans del Consorci.

Actualització anual. Darrera actualització juny 2024.
 

ORGANISMES AMB PARTICIPACIÓ DEL CSAPG

CLILAB Diagnòstics

El CSAPG forma part del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics). El representant del CSAPG al seu Consell Rector és el Dr. Josep Lluís Ibáñez, gerent del CSAPG.

Aquest està participat pel CatSalut, l’Institut Català de la Salut, el Consorci Sanitari de l’Anoia, i el CSAPG. Veure estatuts.

Actualització anual. Darrera actualització juny 2024.

ALTS CÀRRECS I DIRECTIUS

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA I ECONÒMICA ALTS CÀRRECS

A l'article 17 dels Estatuts del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, s'estableix:

Article 17 Designació i naturalesa del càrrec (de la gerència)
17.1 El Consell Rector podrà designar un o una gerent, que serà l'òrgan superior de gestió del Consorci.
17.2 El o la gerent, si escau, com a càrrec d'alta direcció, mantindrà amb el Consorci una relació d'ocupació de naturalesa laboral i de caràcter especial, que es regirà pel contracte de treball pertinent i les disposicions que siguin aplicables. El o la gerent exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim d'incompatibilitats vigent.


És en aquest sentit que en data 1 de desembre 2023, el Consell Rector nomena la Dra. OLGA FARRÉ i LLADÓ com a gerent.


DIRECTIUS

Es pot consultar la relació de directius en aquest enllaç.

Actualització permanent. Darrera actualització juny de 2024.

RETRIBUCIONS

Consulteu la web de la Generalitat de Catalunya Relació d'alts càrrecs, personal directiu, personal eventual i les seves retribucions

Retribucions comitè executiu 2022.

Retribucions comitè executiu 2023.

Actualització anual. Darrera actualització juny de 2024.


DIETES

El gerent del CSAPG no cobra cap tipus de dietes. D’acord amb els citeris aprovat per la Comissió Interdepartamental de Govern Obert (CIGO) el 28 d’octubre de 2016, a efectes de transparència, s’entén per dieta els drets d’assistència per  a concòrrer a reunions d’òrgans de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entatitas del seu sector públic
 


RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS

Consulteu la web de la Generalitat de Catalunya Incompatibilitats i declaracions d'alts càrrecs

VIATGES A L’ESTRANGER

Durant l'exercici 2021, el gerent no ha realitzat viatges a l'estranger per raó del càrrec i/o en representació del CSAPG.

Durant l’exercici 2022, el gerent no ha realitzat viatges a l’estranger per raó del càrrec i/o en representació del CSAPG.

Durant l'exercici 2023, el gerent no ha realitzat viatges a l'estranger per raó del càrrec i/o en representació del CSAPG.

Fins al mes de juny de 2024, la gerent no ha realitzat viatges a l'estranger per raó del càrrec i/o en representació del CSAPG.

Actualització permanent. Darrera actualització juny 2024.

EMPLEATS PÚBLICS

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Personal estructural del CSAPG:

Actualització anual. Darrera actualització gener 2024.

CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES DE LLOCS DE TREBALL

Per accedir a aquesta informació, aneu a aquest enllaç.

Actualització permanent.

CONVENI COL·LECTIU DELS TREBALLADORS

Com a entitat del sector públic de salut, el CSAPG està adherit al conveni col·lectiu SISCAT on es defineixen les taules salarials, a més de tota la informació que regula els drets i deures dels treballadors. Aquest conveni del 2023, substitueix l’anterior del 2019.

Actualització anual. Darrera actualització juny 2024.

ÈTICA

Codis de conducta, bones pràctiques, ètics i deontològics

Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu - adhesió

Codi de principis i conductes recomanables en la contractacio publica

Codi per a una contractació pública socialment responsable

Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis de vigilància i seguretat


 

Agenda de visites i reunions amb grups d’interès

Relació de les reunions previstes amb grups d'interès que no estan subjectes als límits regulats en el títol III de la LTAIPBG.

DOCUMENT: AGENDA (actualitzat juny 2024)


 

Obsequis rebuts

Informació sobre els obsequis rebuts en exercici de funcions de representació institucional.

DOCUMENT: OBSEQUIS (actualitzat juny 2024)


 

Invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments

Informació relativa a viatges, desplaçaments i/o allotjaments que s’efectuen amb ocasió d’una invitació oficial, en relació amb una activitat relacionada amb les seves responsabilitats.

DOCUMENT: VIATGES (actualitzat juny 2024)

BONA ADMINISTRACIÓ

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

El RAT es pot consultar íntegrament a l’apartat web “Protecció de Dades”.

Actualització anual. Darrera actualització gener 2024.

RESOLUCIONS DE SOL·LICTUDS DE DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Es pot accedir a les resolucions vinculades al CSAPG mitjançant aquest enllaç al “Cercador de resolucions de les sol·licituds d'informació pública” de la Generalitat de Catalunya.

Actualització permanent.