ORGAN DE CONTRACTACIÓ

L’article 23 dels Estatuts del CSAPG diu:

Règim de contractació
23.1 El règim jurídic aplicable a la contractació d'obres, instal·lacions, béns i serveis del Consorci és el que estableixi en cada moment l'àmbit subjectiu de la normativa de contractes del sector públic així com la resta de normes estatals i autonòmiques que la despleguen, i actualment el Consorci té la consideració de poder adjudicador administració pública.

23.2 La condició d'òrgan de contractació en els termes que s'incorporen als presents Estatuts correspon al Consell Rector, sense perjudici que es puguin delegar, segons els termes previstos en aquests Estatuts, en altres òrgans o càrrecs del Consorci, les delegacions que s'efectuïn a la gerència, i la possibilitat de, en cada cas, delegar en d'altres òrgans o càrrecs del Consorci.

CONTACTE

Per qualsevol qüestió relacionada amb la contractació pública del CSAPG, podeu adreçar-vos a la Unitat de Contractació Pública amb les següents dades de contacte Carrer de l'Espirall, 61, 08720 Vilafranca del Penedès - 938180440, correu electrònic: perfildelcontractant(ELIMINAR)@csapg.cat

Actualització permanent. Darrera actualització gener 2024

Contractes

INFORMACIÓ SOBRE ELS CONTRACTES

Accés al perfil del contractant del CSAPG a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya.


 

ACORDS I CRITERIS INTERPRETATIUS DELS ÒRGANS CONSULTIUS DE CONTRACTACIÓ. PREGUNTES I RESPOSTES MÉS FREQÜENTS

D'acord amb l'article 43.5 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, l'òrgan competent en matèria de supervisió i avaluació de la contractació pública de l'administració de la Generalitat de Catalunya és el responsable de publicar i mantenir actualitzada la informació relativa a criteris interpretatius com a respostes vinculants i les consultes i respostes més freqüents en matèria de contractació. Accés.

Convenis i encàrrecs de gestió