Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses de les convocatòries d'oferta pública d’infermeria

| CSAPG

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf publica els llistats provisionals de persones aspirants admeses i excloses de les convocatòries de procés de selecció pel sistema de concurs-oposició per a la provisió de:

Els candidats/es exclosos/es disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data de publicació de l'esmentada llista, per a l'esmena i presentació de possibles al·legacions.

La presentació d'al·legacions es realitzarà telemàticament al correu convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat.