Privacitat: Política de protecció de dades de caràcter personal del web

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf garanteix el dret a la protecció de les dades personals que es faciliten a través de la seva pàgina web en el termes establerts per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties digitals i pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s’informarà, de manera expressa, de:

  • l’existència d’un tractament de dades de caràcter personal.
  • la identitat i les dades de contacte del responsable del tractament.
  • les dades de contacte del delegat i subdelegat de protecció de dades.
  • les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament.
  • les categories de destinataris de les dades personals.
  • el termini durant el qual es conservaran les dades personals.
  • l’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada, i la seva rectificació, supressió, oposició o la limitació del seu tractament.
  • el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual.
  • l’existència de decisions automatitzades inclosa l’elaboració de perfils.

En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s’explicitin aquests drets o la manera d’exercir-los, podeu comunicar-ho al Sr. Eduard Duran, subdelegat de protecció de dades protecciodedades@csapg.cat, que esmenarà el web.

Tanmateix, si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, que no sigui un formulari, us podeu adreçar també a protecciodedades@csapg.cat.