004. Rotació medial amb banda el.làstica en bipedestació